Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy – czym się różnią?

Wydanie wyroku w sprawie czy uzyskanie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, wbrew pozorom, nie oznacza, że wierzyciel może od razu udać się od komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Aby to zrobić, posiadany tytuł egzekucyjny musi stać się tytułem wykonawczym. Poniżej wyjaśniamy, jakie są różnice między tymi tytułami i jak uzyskać klauzulę wykonalności.

Co może być tytułem egzekucyjnym?

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego to pierwszy krok w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego – potwierdza on bowiem istnienie zobowiązania ze strony dłużnika w stosunku do wierzyciela. W art. 777 §1 Kodeksie postępowania cywilnego zawarta jest lista dokumentów, które są tytułami egzekucyjnymi:

  • prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu lub referendarza sądowego (wyrok, nakaz zapłaty),
  • ugoda zawarta przed sądem,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy konkretnej ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (np. ugody zawarte pomiędzy pracownikiem a pracodawcą);
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy określonych w akcie ilościowo albo wydania rzeczy oznaczonej indywidualnie, jeżeli w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości określonej w akcie albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, zawierającej również zdarzenie, jak i termin, od którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
  • akt notarialny określony w powyższych punktach, w którym osoba niebędąca dłużnikiem osobistym, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi;

Jak uzyskać klauzulę wykonalności na tytule egzekucyjnym?

Jak zostało już wspomniane, samo posiadanie tytułu egzekucyjnego nie upoważnia jeszcze do zainicjowania postępowania przed komornika. Aby wnieść wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, koniecznie jest zaopatrzenie posiadanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności, dzięki czemu stanie się on tytułem wykonawczym pozwalającym na dalsze egzekwowanie roszczeń.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd w tzw. postępowaniu klauzulowym. Konieczne jest złożenie przez wierzyciela wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Zasadniczo sądem właściwym w takich sprawach jest sąd, który rozpoznawał daną sprawę lub sąd właściwy miejscowo dla dłużnika (w przypadku tytułów egzekucyjnych takich jak akty notarialne). Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu egzekucyjnego, na którym zostanie umieszczona klauzula wykonalności.

Wnosząc do sądu taki wniosek za pierwszym razem, nie podlega on opłacie (wynika to z art. 77a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Co do zasady, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlega opłacie w kwocie 50 złotych, a jeśli jest on składany przez pełnomocnika, należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną wierzycieli borykających się z nielojalnymi dłużnikami. Jeśli uzyskałeś tytuł egzekucyjny i chcesz podjąć dalsze kroki na drodze do wyegzekwowania swoich roszczeń, skontaktuj się z Kancelariąwnikliwie przeanalizujemy Twoją sprawę, doradzimy, jakie przedsięwziąć działania i będziemy reprezentować Cię aż do ostatecznego zakończenia sprawy. Jeśli już wszcząłeś postępowania egzekucyjne i istnieje obawa uznania egzekucji za bezskuteczne, zapoznaj się z naszym artykułem na temat wyjawienia majątku przez dłużnika przed sądem.

Menu