Rejestracja spółki z o.o. w S24- krok po kroku

Portal S24 to wygodne i pozwalające zaoszczędzić wiele czasu narzędzie umożliwiające zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i spółki komandytowej. System pozwala na zawarcie umowy spółki bez konieczności składania wizyty notariuszowi. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik zakładania spółki z o.o. za pośrednictwem S24.

Konto w portalu S24

Pierwszym krokiem umożliwiającym rejestrację spółki jest założenie konta w S24. Konto tworzy się w prosty sposób, przy użyciu adresu e-mail. Po zalogowaniu się na swoje konto, użytkownik ma możliwość tworzenia kolejnych podmiotów widocznych w zakładce „lista przedsiębiorstw”. Na tej liście znajdą się zarówno spółki założone bezpośrednio przez użytkownika, jak i te udostępnione mu z racji pełnienia w nich np. funkcji członka zarządu czy bycia wspólnikiem.

Warunkiem koniecznym do utworzenia spółki przez system teleinformatyczny jest również możliwość złożenia przez każdą z osób w spółce podpisu za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Nazwa i siedziba spółki

Tworząc nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy najpierw podać jej nazwę i siedzibę, czyli miejscowość (na razie bez dokładnego adresu). Co ważne, każdorazowo warto zajrzeć do wyszukiwarki KRS i upewnić się, że nazwa, którą wymyśliliśmy nie jest już używana przez inny podmiot – nie zaryzykujemy wówczas zwrotem naszego wniosku.

Umowa spółki

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, jaki należy utworzyć w celu zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umowa. Portal s24 umożliwia zawarcie umowy na podstawie wzorca – z jednej strony stanowi to na pewno ułatwienie dla osób nie do końca mających wiedzę, jak powinna wyglądać umowa spółki kapitałowej, z drugiej w pewien sposób ogranicza to możliwości dodawania własnych ustaleń odbiegających od treści wzorca.

Umowę zawiera się w kilki krokach poprzez:

 • podanie wspólników (udziałowców),
 • wybór przedmiotu działalności gospodarczej (PKD) zakładanej spółki (w samej umowie może ich być nawet kilkadziesiąt, w rejestrze natomiast istnieje możliwość ujawnienia jednego przeważającego PKD i dziewięciu pozostałych),
 • ustalenie, czy sprzedaż udziałów wymaga zgody zarządu wyrażonej w uchwale czy nie,
 • określenie sposobu reprezentacji spółki i wskazanie składu jej organów, w szczególności zarządu,
 • określenie wartości nominalnej jednego udziału i liczby udziałów przypadających na każdego z udziałowców (należy pamiętać, że jeden udział musi mieć wartość co najmniej 50,00 złotych, a minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 5 000,00 złotych),
 • określenie wartości nominalnej jednego udziału (co najmniej 50 złotych) i liczby udziałów przypadających na każdego ze wspólników, co utworzy kapitał zakładowy spółki o wysokości minimum 5 000 złotych.

Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy (lub ich pełnomocnicy).

Załączniki

Po zawarciu umowy spółki, należy podpisać następujące dokumenty:

 • lista wspólników (można ją utworzyć na wzorcu w s24), którą podpisuje zarząd zgodnie z ustalonym w umowie sposobem reprezentacji,
 • księga udziałów (dokument należy sporządzić np. w edytorze tekstu i wgrać do systemu s24), którą podpisuje zarząd zgodnie z ustalonym w umowie sposobem reprezentacji,
 • lista adresów osób uprawnionych do powołania zarządu, tj. najczęściej wspólników spółki (dokument należy sporządzić np. w edytorze tekstu i wgrać do systemu s24), którą podpisuje zarząd zgodnie z ustalonym w umowie sposobem reprezentacji,
 • oświadczenie zarządu, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego podpisywane jest przez zarząd i można utworzyć ten dokument przy użyciu wzorca w s24,
 • oświadczenie członków zarządu o adresach do doręczeń – każda osoba osobno podpisuje własne oświadczenie zawierające adres do doręczeń,
 • oświadczenie członków zarządu (i np. prokurenta, jeśli spółka takiego powołuje) o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia takiej funkcji.

Załączenie wszystkich wymienionych dokumentów jest niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku o rejestrację spółki.

Wniosek o rejestrację

Po prawidłowym podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów, można przejść do wypełniania wniosku o rejestrację spółki z o.o. Zanim przystąpimy do jego uzupełniania, należy wybrać wszystkie sporządzone załączniki – dopiero wówczas system „puści” nas dalej.

Pierwszym krokiem jest wybranie sądu właściwego ze względu na siedzibę nowopowstającej spółki i wskazanie dokładnego adresu podmiotu. Należy pamiętać, że wzorzec umowy spółki w s24 pozwala jedynie na wskazanie siedziby, czyli miejscowości, w której spółka będzie się znajdować. Dokładny adres, który będzie widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym podaje się dopiero na etapie wniosku.

Następnie konieczne jest podanie danych wspólników, przy czym w rejestrze nie ujawnia się wspólników posiadających mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym. Kolejnym krokiem jest podanie składu zarządu i ewentualnie innych organów jak rada nadzorcza.

Ostatnim krokiem przed podpisaniem wniosku jest wskazanie PKD – jak wspomnieliśmy wcześniej, w umowie można wybrać dziesiątki kodów PKD, natomiast w rejestrze ujawnia się ich maksymalnie 10, z czego 1 należy wybrać jako przedmiot przeważającej działalości.

Wniosek o rejestrację podpisuje zarząd zgodnie z ustalonym sposobem reprezentacji.

Opłata od wniosku 

Po podpisaniu, a przed wysłaniem, wniosek o rejestrację należy opłacić. Opłata wynosi łącznie 350,00 złotych wraz z drobną prowizją naliczana przez operatora płatności, na co składa się opłata za rejestrację spółki w kwocie 250,00 złotych oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym wynosząca 100,00.

Po prawidłowym opłaceniu wniosku, jest on wysyłany automatycznie do wybranego wcześniej sądu. Co ważne, na wysłanie już podpisanego wniosku mamy 7 dni – jeśli nie dokonamy tego w tym terminie, dokumenty „stracą ważność” i wszystkie czynności będzie trzeba powtórzyć.

Korespondencja w sprawie wniosku

Status złożonego wniosku można monitorować w portalu s24 w zakładce „wnioski”. Kiedy sąd rejestrowy podejmie już decyzję w sprawie rejestracji, na koncie użytkownika pojawi się korespondencja zawierające stosowne postanowienie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć rejestracja spółki z o.o. za pośrednictwem S24 jest dość prostą i intuicyjną procedurą, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego prawnika, co pozwoli na uniknięcie błędów i pomyłek. Jeśli chcesz zarejestrować swoją spółkę lub dokonać zmian w już funkcjonującej, skontaktuj się z Kancelarią. 

Menu