Decyzja o deportacji – odwołanie

Od decyzji o deportacji wydawanej przez organ uprawniony przysługuje odwołanie.

Decyzję o deportacji wydaje:

  1. na wniosek wojewody, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Wywiadu, organu Krajowej Administracji Skarbowej, komendanta wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca;
  2. z urzędu właściwy miejscowo komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej.

Termin do złożenia odwołania

Cudzoziemiec, który nie zgadza się z wydaną decyzją bądź posiada inne wątpliwości co do jej treści, ma prawo do odwołania się od wskazanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Obcokrajowiec, który odwołał się od decyzji, ma prawo do jego cofnięcia i opuszczenia terytorium państwa.

Odwołanie od decyzji o deportacji wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, do organu wyższego stopnia. W tym przypadku organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W odwołaniu nie trzeba konstruować szczególnego uzasadnienia. W takich sprawach wystarczy, że z jego treści wynika, iż strona jest niezadowolona z wydanej decyzji.

Niezłożenie odwołania

Niezłożenie odwołania od decyzji o deportacji przez cudzoziemca powoduje, że wydana decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W konsekwencji, po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia nie można się od niej skutecznie odwołać i podlega ona wykonaniu. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy cudzoziemiec złoży do organu oświadczenie o rezygnacji w trakcie biegu terminy na wniesienie odwołania.

Uchybienie terminu

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie odwoła się w terminie od decyzji z przyczyn od niego niezależnych, wówczas ma prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Uwaga! Wraz ze wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie od decyzji zobowiązującej do powrotu.

W przypadku, gdy Szef Urzędu uwzględni odwołanie to wydaje nową decyzję, w której może uchylić lub zmienić poprzednią decyzję. Ponadto, Szef Urzędu może uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać naszą sprawę do ponownego rozpoznania.

Menu