pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 25.03.2010
11.05.2012

1. Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania w sądzie i jakie przepisy regulują tę materię?

Kwestię powyższą reguluje wyczerpująco ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Pamiętać trzeba, że skargę, złożoną za pośrednictwem sądu, w którym toczy się sprawa, rozpoznaje sąd nad nim przełożony. Sama treść skargi musi spełniać wymogi przewidziane dla zwykłego pisma procesowego, przy czym należy dokładnie wskazać postępowanie, którego naszym zdaniem przewlekłość dotyczy i żądać stwierdzenia jego przewlekłości, a także krótko uzasadnić swoje stanowisko. Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł, a sąd z mocy prawa rozpoznaje ją w terminie 2 miesięcy, licząc od daty złożenia. Należy jednak pamiętać, że decyzja czy doszło do przewlekłości zależy każdorazowo od oceny sądu rozpatrującego konkretną skargę.

2. Dwa lata temu rozwiodłam się z mężem, ale sprawy majątkowe między nami do dzisiaj nie zostały formalnie rozstrzygnięte, bo mój były mąż nie widzi takiej konieczności. Chciałabym sprzedać nieruchomość – działkę, którą nabyliśmy w 2000 r. w drodze darowizny. Jak to zrobić? Dodam tylko, że w czasach małżeństwa nie mieliśmy rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z przepisami art. 33 Kodeksu rodzinnego o opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Sprzedaż nabytej przez Państwa w trakcie trwania małżeństwa przez darowiznę działki będzie zatem wymagała zgody byłego współmałżonka tylko, jeśli darczyńca w akcie darowizny wskazał, że przekazuje majątek Państwu razem – jako małżeństwu. Jeśli darowizna została przekazana tylko jednemu z małżonków – ma on prawo samodzielnie dysponować tym majątkiem, bez względu na istnienie lub nieistnienie związku małżeńskiego. Jeśli jednak są Państwo współwłaścicielami darowanej działki, to wobec braku zgody męża na sprzedaż działki, najpewniejszą metodą będzie wniesienie do sądu wniosku o podział majątku, która definitywnie rozwiąże problemy i rozliczenia ze wspólnego majątku pozostałego po małżeństwie.

3. Proszę o poradę w sprawie alimentów od byłego męża. Rozwiedliśmy się w 1999 r., rozwód był bez orzekania o winie. Jestem osobą chorą na gościec postępujący, nie mogę pracować ani w zasadzie normalnie żyć. Chorobę stwierdzono w 1994 r. Czy w takich okolicznościach należałyby mi się alimenty?

Odpowiedzi na Pani pytanie należy szukać w przepisie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Opisana sytuacja jest jednak specyficzna, ponieważ upłynął już 5-letni termin (liczony od dnia uprawomocnienia wyroku rozwodowego), po którym obowiązek alimentacyjny małżonka nie uznanego za wyłącznie winnego lub wspólnie winnego rozkładu pożycia, ustaje. Ważne jednak jest, że art. 60 § 3 KRO przewiduje możliwość przedłużenia ww. terminu przez sąd, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Dla uzyskania przez Panią wyrokiem sądu alimentów od byłego męża konieczne jest więc najpierw wytoczenie do sądu powództwa o przedłużenie 5-letniego terminu przewidzianego prawem (tak w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1978 r., III CZP 57/78). Należy pamiętać, że samo przedłużenie terminu przez sąd nie jest równoznaczne z zasądzeniem świadczenia.

4. Moi rodzice 17 lat temu przekazali siostrze w darowiźnie dom. Sami zmarli 10 lat temu. Czy w obecnej chwili istnieje jakaś możliwość odwołania darowizny rodziców?

Z prawnego punktu widzenia możliwość odwołania darowizny reguluje art. 898 oraz art. 899 kc, a jej warunkiem jest, by obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. Spadkobiercy darczyńcy – m.in. Pan, mają prawo odwołać darowiznę, jeśli w chwili śmierci darczyńca miał podstawy do jej odwołania (rażąca niewdzięczność) lub też obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia, bądź wywołał umyślnie rozstrój zdrowia skutkujący śmiercią darczyńcy. Co istotne – darowizna nie może być odwołana po upływie roku, od kiedy osoby do tego uprawnione dowiedziały się o podstawach odwołania. Jeżeli więc stwierdzi Pan, że obydwie przesłanki – niewdzięczności i zachowania rocznego terminu, zostały spełnione w opisanej przez Pana sytuacji, istnieje szansa na odwołanie darowizny przed sądem.

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie