pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 20.06.2011
11.05.2012

1. Kilka lat wstecz podczas rozprawy sądowej sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po moim ojcu. Dwa miesiące temu odnalazłem jednak testament ojca, o którym dotąd nie wiedziałem, a który przekazuje mnie większość pozostałego po nim majątku. Proszę o poradę co mam teraz zrobić.

Opisaną wyżej kwestię reguluje treść art. 679 kpc. Jeżeli więc chce Pan doprowadzić do zmiany treści postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu, jedyną drogą jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zmianę wcześniejszego postanowienia. Jako podstawę swojego roszczenia winien Pan wskazać właśnie odnalezienie dotąd nieznanego testamentu ojca, w którym zmarły w sposób odmienny niż sąd w postanowieniu, rozdzielił swój majątek na wypadek śmierci. Wniosek o wszczęcie przedmiotowego postępowania powinien odpowiadać ogólnym wymogom określonym w art. 511 kpc, a także zawierać dokładne określenie prawomocnego postanowienia mającego ulec zmianie oraz przytoczenie okoliczności oraz środków dowodowych (testament), uzasadniających twierdzenie o niezgodności takiego postanowienia z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Proszę także pamiętać, że ponieważ był Pan uczestnikiem poprzedniego postępowania sądowego w sprawie, niezbędne jest również powołanie we wniosku okoliczności uzasadniających zachowanie terminu do jego złożenia (1 rok od znalezienia testamentu) oraz niemożności wcześniejszego powołania podstaw uzasadniających zmianę (testament odnaleziono dopiero teraz).

2. Mój mąż jest alkoholikiem. Ponieważ od półtora roku nie otrzymuję do niego żadnych pieniędzy na utrzymanie domu i córki, złożyłam w sądzie sprawę o alimenty i sąd mi je przyznał w kwocie 500 zł miesięcznie. W chwili obecnej mąż jest na wypowiedzeniu. Ja zarabiam 1200zł netto na stanowisku kasjerki w sklepie spożywczym. Co się stanie gdy mąż będzie bez pracy i nie będę otrzymywała alimentów? Czy w tej sytuacji komornik dalej ma prawo ściągać te pieniądze od męża?

Komornik ma prawo egzekwować od męża zasądzone alimenty, bez względu na aktualny stan jego zatrudnienia. Jeżeli jednak egzekucja alimentów od męża okaże się bezskuteczna, wówczas ma Pani prawo złożyć wniosek o ustalenie prawa do trzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłatę. Wniosek taki składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób uprawnionych. Egzekucję uważa się za bezskuteczną, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu są przyznawane jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, co także istotne – wypłaca się je w wysokości ustalonych sądownie alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Więcej szczegółów dotyczących sposobu składania wniosku oraz dokumentów, jakie należy do niego dołączyć znajdzie Pani w regulującej tę kwestię ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Moja matka, która jest na emeryturze, wzięła kilka kredytów na łączną sumę ok. 40 tys. zł. Gdy ich nie spłacała, komornik "wszedł" jej na emeryturę. Nie musi płacić opłat za mieszkanie, ponieważ mieszka w mieszkaniu mojej córki i to córka opłaca wszystkie opłaty. Czy ma ona prawo domagać się ode mnie i mojego rodzeństwa alimentów?

Z formalnego punktu widzenia rodzice mogą domagać się od swoich dzieci świadczeń alimentacyjnych – prawo takie daje im art. 128 krop, który obowiązkiem dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej (rodzice – dzieci – wnuki itd.) Wynika z tego obowiązek alimentacyjny zarówno rodziców na rzecz dzieci oraz dzieci na rzecz swoich rodziców. Rodzice mogą domagać się alimentów jedynie od pełnoletnich dzieci. Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem rodziców jest równocześnie uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek: po stronie rodziców przesłanką jest ich stan niedostatku (rozumie się przez to stan, w którym rodzice nie są w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb). Natomiast dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo – finansowe, aby spełnić nałożony na nich obowiązek. Rodzice mają swobodę w wyborze dziecka, od którego zażądają wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Proszę pamiętać jednak, że obowiązek alimentacyjny może być wykonywany poprzez dostarczanie pomocy materialnej (np. żywności, leków, opału) zamiast pieniędzy i taka pomoc wystarczy, by skutecznie zwolnić się z konieczności dodatkowego wspomagania rodzica w formie pieniężnej.

4. W 1998 r. przekazaliśmy z żoną gospodarstwo rolne synowi z prawem dożywotniego, bezpłatnego korzystania z dwóch pokoi oraz kuchni. Umowę spisaliśmy u notariusza. Czy to jest tak, że powinniśmy płacić połowę rachunków za korzystanie z nieruchomości? Do tej pory płaciliśmy, ale teraz musimy wydawać coraz więcej na leki i nie stać nas na rachunki.

Istotą prawa dożywocia jest właśnie to, że w zamian za przekazanie nieruchomości nabywca zobowiązuje się do dożywotniego utrzymywania zbywcy i zapewniania mu godnych warunków życia. Zatem zgodnie z art. 908 § 1 kc, jeżeli w umowie dożywocia nie postanowiono inaczej, syn powinien przyjąć Państwa jako domowników, dostarczać wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Wobec tego płacenie rachunków za zużyte media, czy wodę itd. należy do zakresu obowiązków syna, a dokładanie się do tych opłat, choćby w części, stanowić może tylko i wyłącznie wyraz dobrej woli i chęci pomocy synowi z Państwa strony.

5. Witam, mam pytanie. Potrzebuje napisać oświadczenie o odrzuceniu się spadku, czy wystarczy napisać oświadczenie własnoręczne z moim podpisem, czy muszę potwierdzić to notarialnie?

Zgodnie z art. 1018 kc, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem (wówczas oświadczeniu temu nadana zostanie forma aktu notarialnego) i może zostać dokonane ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Czynność prawna jest dokonana w formie dokumentu pisemnego z podpisem poświadczonym, jeżeli powołany organ umieści na dokumencie klauzulę stwierdzającą, że wskazana w tej klauzuli osoba sporządziła dokument własnoręcznie. Wobec tego, chcąc sporządzić powyższe oświadczenie na piśmie musi Pan wybrać formę aktu notarialnego lub potwierdzić urzędowo swój podpis na tymże oświadczeniu. Bardzo istotne jest, że oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone tylko w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie