Jak złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika?

Gdy zachodzi prawdopodobieństwo braku możliwości zaspokojenia wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, wierzycielowi przysługuje możliwość złożenia do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Wniosek taki można wnieść zarówno przed wszczęciem egzekucji, jak i w toku jej prowadzenia. W pierwszym przypadku jest to możliwe, jeżeli wierzyciel udowodni, że nie uzyska ona zaspokojenia swojego roszczenia  ze znanego mu majątku dłużnika lub jeżeli wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty kwot stwierdzonych w uzyskanym tytule wykonawczym, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty. Złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika w toku prowadzenia jest możliwe, gdy prowadzona egzekucja nie uskutecznia zaspokojenia roszczeń wierzyciela w pełni albo gdy dotychczasowe czynności nie przyniosły żadnego efektu.

Co zawiera wniosek o wyjawienie majątku?

Prawidłowo sporządzony wniosek o wyjawienie majątku zawiera:

  • żądanie wierzyciela, aby sąd zobowiązał dłużnika do złożenia wykazu majątku obejmującego m.in. spis rzeczy wraz z miejscem, gdzie się one znajdują oraz przysługujące dłużnikowi wierzytelności i inne prawa majątkowe,
  • żądanie złożenia przez dłużnika przyrzeczenia, że złożony wykaz jest prawdziwy i zupełny,
  • żądanie zasądzenia na rzecz wierzyciela zwrotu kosztów postępowania, a jeśli wierzyciel był zastępowany przez fachowego pełnomocnika, również zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia  lub też inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku. Jeśli wniosek składa się jeszcze przed wszczęciem egzekucji, załącza się również tytuł wykonawczy, natomiast jeżeli wniosek składany jest podczas trwania egzekucji należy załączyć kopię wniosku o wszczęcie egzekucji i wszelkie pisma potwierdzające jej dotychczasowy przebieg i brak rokowań co  do zaspokojenia wierzyciela. Wniosek należy też odpowiednio uzasadnić.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o wyjawienie majątku?

Sądem właściwym w sprawach  o wyjawienie majątku jest sąd rejonowy właściwości ogólnej, czyli właściwy ze względu na adres zamieszkania lub siedziby dłużnika. W toku postępowania o wyjawienie majątku, sąd obowiązkowo wzywa i wysłuchuje strony.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Opłata sądowa do wniosku o wyjawienie majątku wynosi 200 zł, a jeżeli w imieniu wierzyciela występuje pełnomocnik, należy również uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Co jeśli dłużnik nie wyjawi swojego majątku?

Wedle kodeksu postępowania cywilnego na dłużnika mogą być nałożone określone środki przymusu. Jeżeli dłużnik, bez usprawiedliwionej przyczyny, nie stawi się w sądzie w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawi się w sądzie i nie złoży wykazu lub odmówi odpowiedzi na zadane pytanie, lub odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może:

  • nałożyć grzywnę ( którą może zostać umorzona, jeśli dłużnik dokona wyżej wspomnianych czynności),
  • nakazać przymusowe doprowadzenie,
  • nałożyć areszt do 1 miesiąca ( który może być uchylony, jeśli dłużnik dokona wyżej wspomnianych czynności)

Czy na postanowienie w sprawie wyjawienia majątku służy zażalenie

Tak, na postanowienie sądu w sprawie wyjawienia majątku przysługuje prawo do złożenia zażalenia.  Sąd może wstrzymać wykonanie postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy kompleksową obsługę prawną osobom borykającym się z opornymi dłużnikami. Choć wyjawienie majątku dłużnika wydaje się by dość prostą procedurą, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego prawnika, co pozwoli na uniknięcie błędów i przeprowadzenie postępowania z korzystnym dla wierzyciela wynikiem. Jeśli chcesz, aby sąd zobowiązał Twojego dłużnika do wyjawienia majątku, skontaktuj się z Kancelarią.

Menu