Jak ustalić wysokość alimentów?

Zgodnie z obowiązującym prawem, na obojgu rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Kwestia ustalania wysokości alimentów pojawia się najczęściej w sytuacji rozstania rodziców dziecka. Występując do sądu o zasądzenie alimentów należy jednak pamiętać o tym, że nie można ich obliczać w sposób dowolny, a z uwzględnieniem kilku istotnych przesłanek.

Co należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje, że na wysokość zasądzanych alimentów wpływają:

  • możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica,
  • usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Jak można zauważyć, wymienione wyżej przesłanki nie pozwalają na żądanie dowolnie obliczonej kwoty alimentów – sąd musi każdorazowo rozważyć, czy wskazane przez rodzica wydatki związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka są adekwatne do jego wieku, stopnia rozwoju i usprawiedliwionych potrzeb, a także, czy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów jest w stanie je pokryć przy uwzględnieniu jego możliwości.

Jak ustalić koszty utrzymania dziecka?

Przy ustalaniu wysokości alimentów znaczenie ma szczegółowa analiza następujących wydatków związanych z:

  1. kosztami na mieszkania, w tym rachunkami za prąd, media, internet itd.,
  2. kosztami wyżywienia,
  3. dojazdami, w tym do i ze szkoły czy na zajęcia dodatkowe,
  4. wizytami u lekarza, zakupami leków i wszelkiej opieki medycznej,
  5. edukacją i kulturą fizyczną dziecka, w tym koszty ponoszone w związku z koniecznością zakupu podręczników czy przyborów szkolnych,
  6. odzieżą, obuwiem, środkami higienicznymi i czystości,
  7. kulturą i rozrywką, np. kino, teatr, gry planszowe,
  8. wyjazdami i wycieczkami.

W postępowaniu o ustalenie alimentów sąd bada również możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica, biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia. Sąd bierze pod uwagę nie tylko faktyczną sytuację rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, ale przede wszystkim jego możliwości zarobkowe wynikające z doświadczenia i wykształcenia.

Jak udowodnić alimenty w żądanej wysokości?

Z założenia alimenty mają na celu zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dziecka i z tego względu przed sądem należy je odpowiednio rzetelnie udokumentować. W szczególności należy okazać faktury oraz rachunki potwierdzające wydatki. Dodatkowo można posiłkować się zeznaniami świadków. Kosztami wychowania i utrzymania dziecka, bądź dzieci winni być obciążeni oboje rodzice, aczkolwiek najczęściej rodzic, który nie sprawuje na co dzień bezpośredniej opieki nad dzieckiem jest obciążony większymi kosztami, co uważane jest za uzasadniony podział obowiązków oraz faktem, że zwykle to jeden rodzic zajmuje się dzieckiem. Warto pamiętać, że dziecko ma prawo do życia na równym poziomie, co jego rodzice, tak więc bezsensownym jest przedstawianie sądowi niezgodnych z prawdą informacji, w tym wykazywania zawyżonych kosztów utrzymania dziecka.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy rzetelną i kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności alimentów, władzy rodzicielskiej i rozwodów. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej sprawy o alimenty, skontaktuj się z Kancelarią.

Menu