Deportacja

Napływający do Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowcy muszą zalegalizować swój pobyt oraz pracę, co jest
regulowane przez przepisy administracyjne. Niedopełnienie obowiązków ustawowych może spowodować
konieczność wyjazdu cudzoziemca z Polski a nawet przymusowe wykonanie takiej decyzji.

Kiedy trzeba opuścić terytorium RP?

Cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski, w szczególności w sytuacjach gdy:

 1. cudzoziemiec przebywa/przebywał w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu
  uprawniającego go do wjazdu na terytorium Polski i pobytu na nim, jeżeli były wymagane,
 2. cudzoziemiec nie opuścił terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na
  terytorium państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w
  każdym okresie 180 dni,
 3. cudzoziemiec podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na
  terytorium Polski,
 4. cudzoziemiec nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium
  Polski, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał
  wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych,
 5. 5. cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa lub
 6. 6. cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia
  wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie
  przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary.

Przepisy wymieniają szereg innych sytuacji, w których konieczne jest opuszczenie terytorium kraju.
Uwaga! Przepisy nie przewidują żadnych odstępstw od wydania decyzji o deportacji w przypadku zaistnienia
jednej z wymienionych sytuacji. W praktyce, organy mają pewną dowolność jedynie w zakresie ustalenia
terminu na opuszczenie kraju.

Kiedy opuścić terytorium Polski?

Zazwyczaj cudzoziemiec otrzymuje decyzję o deportacji i może opuścić kraj w wybrany przez siebie sposób,
natomiast są sytuacje, w których decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Są to sytuacje między
innymi gdy:

 1. cudzoziemiec nie opuścił terytorium Polski w wyznaczonym terminie;
 2. nie wyznaczono terminu w decyzji;
 3. istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca;
 4. kontynuacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub
  bezpieczeństwa kraju lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na czym polega przymusowe wykonanie decyzji o deportacji?
Ta instytucja polega na doprowadzeniu cudzoziemca do granicy państwa rodzimego przez Straż Graniczną, w
celu opuszczenia terytorium Polski.
Termin na opuszczenie RP

 zazwyczaj określa się go w decyzji zobowiązującej obcokrajowca do powrotu, wynosi on zazwyczaj od
15 do 30 dni i jest liczony od dnia doręczenia decyzji cudzoziemcowi (tzw. dobrowolne opuszczenie
kraju)
 decyzja o deportacji może polegać natychmiastowemu wykonaniu w sytuacjach wymienionych
powyżej
Uwaga! Z urzędu lub na wniosek cudzoziemca termin na dobrowolne opuszczenie kraju może zostać
przedłużony (nie dłużej niż na rok) w kilku ściśle określonych przypadkach:
1. jeżeli cudzoziemiec ma obowiązek osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy
publicznej;
2. jego obecności wymaga interes Polski;
3. sytuacja osobista cudzoziemca jest wyjątkowa (więzi rodzinne, społeczne, edukacja).

Menu