Czego nie może zająć komornik?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego stanowi kolejny krok na drodze wierzyciela do wyegzekwowania swoich roszczeń. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego, a następnie klauzuli wykonalności pozwala na legalne kontynuowanie postępowania przeciwko dłużnikowi. Organem, który jest uprawniony do prowadzenia egzekucji, jest komornik działający przy sądzie rejonowym. Przysługuje mu uprawnienie do zajmowania poszczególnych składników majątku dłużnika – nie jest ono jednak nieograniczone.

Z czego prowadzona jest egzekucja?

Komornik może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych, które są najpowszechniejszym rodzajem wierzytelności, z następujących składników majątkowych:

 • ruchomości (sprzęt elektroniczny, samochód),
 • nieruchomości,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności przysługujących dłużnikowi (np. przysługujący dłużnikowi czynsz najmu),
 • innych praw majątkowych (np. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Czego nie wolno zająć komornikowi w toku postępowania?

Choć zakres składników majątku dłużnika, z których komornik może prowadzić egzekucję, jest stosunkowo szeroki i uwzględnia przede wszystkim interes wierzyciela, polskie prawo zawiera regulacje uniemożliwiające zajęcie określonych składników majątkowych, między innymi:

 • komornik nie może zająć ruchomości znajdującej się we władaniu osoby trzeciej, chyba że ta osoba wyrazi na to zgodę i wskaże, że dana rzecz (np. samochód) w istocie należy do dłużnika,
 • wyłączone spod egzekucji są: przedmioty gospodarstwa domowego z oczywistych względów niezbędne dłużnikowi i pozostałym domownikom (lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa, łóżka, stół i krzesła, pościel, bielizna, zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca), w przypadku najczęściej mieszkańców wsi jedna krowa lub dwie kozy czy trzy owe potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów, a także narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz niezbędne dla niego surowce do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych; przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 • jeśli dłużnik pobiera periodyczne wynagrodzenie, spod egzekucji wyłączone są pieniądze w kwocie odpowiadającej niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do nabliższego terminu wypłaty – tym samym komornik nie może zająć otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia minimalnego (w 2022 roku jest to kwota 3010 zł brutto),
 • jeśli dłużnik nie otrzymuje stałego wynagrodzenia lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, komornik nie może zająć środków niezbędnych na utrzymanie dłużnika i jego rodziny przez dwa tygodnie,
 • wolne od zajęcia komorniczego są leki i tego rodzaju produkty lecznicze niezbędne dłużnikowi w procesie leczenia, podobnie przedmioty i urządzenia niezbędne z uwagi na niepełnosprawność dłużnika albo członka jego rodziny,
 • zajmując rachunek bankowy, komornik może zająć całe oszczędności, jakie znajdzie na koncie dłużnika. Ma jedynie obowiązek zostawić mu równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku zajęcia przez komornika emerytury lub renty. Tutaj również komornik powinien zostawić do dyspozycji dłużnika równowartość 75% minimalnej renty lub emerytury,

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy kompleksową obsługę prawną dłużnikom borykającym się z postępowaniami egzekucyjnymi. Jeśli uważasz, że komornik naruszył ograniczenia związane z zajęciem Twojego majątku i potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, skontaktuj się z Kancelarią.

Menu